/[eiffelstudio]/FreeELKS/trunk/library/kernel/raw_file.e
ViewVC logotype

Diff of /FreeELKS/trunk/library/kernel/raw_file.e

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 91476 by ericb, Mon Feb 20 16:11:44 2006 UTC revision 91477 by ericb, Sun Jan 14 09:47:13 2007 UTC
# Line 34  feature -- Output Line 34  feature -- Output
34                  do                  do
35                          file_pib (file_pointer, i)                          file_pib (file_pointer, i)
36                  end                  end
37                    
38          put_integer_8 (i: INTEGER_8) is          put_integer_8 (i: INTEGER_8) is
39                          -- Write binary value of `i' at current position.                          -- Write binary value of `i' at current position.
40                  do                  do
# Line 43  feature -- Output Line 43  feature -- Output
43                  end                  end
44    
45          put_integer_16 (i: INTEGER_16) is          put_integer_16 (i: INTEGER_16) is
46                          -- Write binary value of `i' at current position.                          -- Write binary value of `i' at current position.
47                  do                  do
48                          integer_buffer.put_integer_16 (i, 0)                          integer_buffer.put_integer_16 (i, 0)
49                          put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 2)                          put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 2)
50                  end                              end
51                    
52          put_integer_64 (i: INTEGER_64) is          put_integer_64 (i: INTEGER_64) is
53                          -- Write binary value of `i' at current position.                          -- Write binary value of `i' at current position.
54                  do                  do
55                          integer_buffer.put_integer_64 (i, 0)                          integer_buffer.put_integer_64 (i, 0)
56                          put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 8)                          put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 8)
57                  end                  end
58                    
59          put_natural_8 (i: NATURAL_8) is          put_natural_8 (i: NATURAL_8) is
60                          -- Write binary value of `i' at current position.                          -- Write binary value of `i' at current position.
61                  do                  do
62                          integer_buffer.put_natural_8 (i, 0)                          integer_buffer.put_natural_8 (i, 0)
63                          put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 1)                                                put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 1)
64                  end                  end
65                    
66          put_natural_16 (i: NATURAL_16) is          put_natural_16 (i: NATURAL_16) is
67                          -- Write binary value of `i' at current position.                          -- Write binary value of `i' at current position.
68                  do                  do
69                          integer_buffer.put_natural_16 (i, 0)                          integer_buffer.put_natural_16 (i, 0)
70                          put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 2)                                                put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 2)
71                  end                  end
72    
73          put_natural, put_natural_32 (i: NATURAL_32) is          put_natural, put_natural_32 (i: NATURAL_32) is
74                          -- Write binary value of `i' at current position.                          -- Write binary value of `i' at current position.
75                  do                  do
76                          integer_buffer.put_natural_32 (i, 0)                          integer_buffer.put_natural_32 (i, 0)
77                          put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 4)                                                put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 4)
78                  end                  end
79                    
80          put_natural_64 (i: NATURAL_64) is          put_natural_64 (i: NATURAL_64) is
81                          -- Write binary value of `i' at current position.                          -- Write binary value of `i' at current position.
82                  do                  do
83                          integer_buffer.put_natural_64 (i, 0)                          integer_buffer.put_natural_64 (i, 0)
84                          put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 8)                                                put_managed_pointer (integer_buffer, 0, 8)
85                  end                                      end
86    
87          put_boolean, putbool (b: BOOLEAN) is          put_boolean, putbool (b: BOOLEAN) is
88                          -- Write binary value of `b' at current position.                          -- Write binary value of `b' at current position.
# Line 126  feature -- Input Line 126  feature -- Input
126                  do                  do
127                          last_integer := file_gib (file_pointer)                          last_integer := file_gib (file_pointer)
128                  end                  end
129                    
130          read_integer_8 is          read_integer_8 is
131                          -- Read the binary representation of a new 8-bit integer                          -- Read the binary representation of a new 8-bit integer
132                          -- from file. Make result available in `last_integer_8'.                          -- from file. Make result available in `last_integer_8'.
133                  do                  do
134                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 1)                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 1)
135                          last_integer_8 := integer_buffer.read_integer_8 (0)                              last_integer_8 := integer_buffer.read_integer_8 (0)
136                  end                              end
137                    
138          read_integer_16 is          read_integer_16 is
139                          -- Read the binary representation of a new 16-bit integer                          -- Read the binary representation of a new 16-bit integer
140                          -- from file. Make result available in `last_integer_16'.                          -- from file. Make result available in `last_integer_16'.
141                  do                  do
142                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 2)                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 2)
143                          last_integer_16 := integer_buffer.read_integer_16 (0)                            last_integer_16 := integer_buffer.read_integer_16 (0)
144                  end                  end
145    
146          read_integer_64 is          read_integer_64 is
# Line 150  feature -- Input Line 150  feature -- Input
150                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 8)                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 8)
151                          last_integer_64 := integer_buffer.read_integer_64 (0)                          last_integer_64 := integer_buffer.read_integer_64 (0)
152                  end                  end
153                    
154          read_natural_8 is          read_natural_8 is
155                          -- Read the binary representation of a new 8-bit natural                          -- Read the binary representation of a new 8-bit natural
156                          -- from file. Make result available in `last_natural_8'.                          -- from file. Make result available in `last_natural_8'.
157                  do                  do
158                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 1)                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 1)
159                          last_natural_8 := integer_buffer.read_natural_8 (0)                                              last_natural_8 := integer_buffer.read_natural_8 (0)
160                  end                  end
161                    
162          read_natural_16 is          read_natural_16 is
163                          -- Read the binary representation of a new 16-bit natural                          -- Read the binary representation of a new 16-bit natural
164                          -- from file. Make result available in `last_natural_16'.                          -- from file. Make result available in `last_natural_16'.
165    
166                  do                  do
167                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 2)                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 2)
168                          last_natural_16 := integer_buffer.read_natural_16 (0)                                            last_natural_16 := integer_buffer.read_natural_16 (0)
169                  end                      end
170                    
171          read_natural, read_natural_32 is          read_natural, read_natural_32 is
172                          -- Read the binary representation of a new 32-bit natural                          -- Read the binary representation of a new 32-bit natural
173                          -- from file. Make result available in `last_natural'.                          -- from file. Make result available in `last_natural'.
174                  do                  do
175                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 4)                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 4)
176                          last_natural := integer_buffer.read_natural_32 (0)                                                last_natural := integer_buffer.read_natural_32 (0)
177                  end                      end
178                    
179          read_natural_64 is          read_natural_64 is
180                          -- Read the binary representation of a new 64-bit natural                          -- Read the binary representation of a new 64-bit natural
181                          -- from file. Make result available in `last_natural_64'.                          -- from file. Make result available in `last_natural_64'.
182                  do                  do
183                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 8)                          read_to_managed_pointer (integer_buffer, 0, 8)
184                          last_natural_64 := integer_buffer.read_natural_64 (0)                                            last_natural_64 := integer_buffer.read_natural_64 (0)
185                  end                              end
186    
187          read_real, readreal is          read_real, readreal is
188                          -- Read the binary representation of a new real                          -- Read the binary representation of a new real
# Line 207  feature -- Input Line 207  feature -- Input
207                  require                  require
208                          p_not_null: p /= default_pointer                          p_not_null: p /= default_pointer
209                          is_readable: file_readable                          is_readable: file_readable
                 local  
                         new_count: INTEGER  
210                  do                  do
211                          new_count := file_fread (p, 1, nb_bytes, file_pointer)                          bytes_read := file_fread (p, 1, nb_bytes, file_pointer)
212                  end                  end
213    
214          read_to_managed_pointer (p: MANAGED_POINTER; start_pos, nb_bytes: INTEGER) is          read_to_managed_pointer (p: MANAGED_POINTER; start_pos, nb_bytes: INTEGER) is
215                          -- Read at most `nb_bytes' bound bytes and make result                          -- Read at most `nb_bytes' bound bytes and make result
216                          -- available in `p' at position `start_pos'.                          -- available in `p' at position `start_pos'.
                 local  
                         l_read: INTEGER  
217                  do                  do
218                          l_read := file_fread (p.item + start_pos, 1, nb_bytes, file_pointer)                          bytes_read := file_fread (p.item + start_pos, 1, nb_bytes, file_pointer)
219                  end                  end
220    
221  feature {NONE} -- Implementation  feature {NONE} -- Implementation
# Line 228  feature {NONE} -- Implementation Line 224  feature {NONE} -- Implementation
224                          -- Buffer used to read INTEGER_64, INTEGER_16, INTEGER_8                          -- Buffer used to read INTEGER_64, INTEGER_16, INTEGER_8
225                  do                  do
226                          if internal_integer_buffer = Void then                          if internal_integer_buffer = Void then
227                                  create internal_integer_buffer.make (16)                                          create internal_integer_buffer.make (16)
228                          end                          end
229                          Result := internal_integer_buffer                                                Result := internal_integer_buffer
230                  end                  end
231                    
232          internal_integer_buffer: MANAGED_POINTER          internal_integer_buffer: MANAGED_POINTER
233                          -- Internal integer buffer                          -- Internal integer buffer
234    

Legend:
Removed from v.91476  
changed lines
  Added in v.91477

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.23